YouthQuake 2004 / Seek
Church of the Holy Spirit, Apopka
2004/01/16 -> 2004/01/19

Ski Patrol?

3605-Sam_James 3606-JD 3607-Sam_Katie 3608-Sam_Katie
3605-Sam_James.jpg 3606-JD.jpg 3607-Sam_Katie.jpg 3608-Sam_Katie.jpg
3610-Sarah_Heather 3611-Matt_Sarah 3612-Sam_JD 3613-Katie_Sam
3610-Sarah_Heather.jpg 3611-Matt_Sarah.jpg 3612-Sam_JD.jpg 3613-Katie_Sam.jpg
3614-James 3615-Heather 3616-Matt 3617-SEEK_2004
3614-James.jpg 3615-Heather.jpg 3616-Matt.jpg 3617-SEEK_2004.jpg
3618-SEEK_2004 3630-Sam_James 3631_Sam 3632-James
3618-SEEK_2004.jpg 3630-Sam_James.jpg 3631_Sam.jpg 3632-James.jpg
3633-James 3634-Sam 3643-James_Heather_Sam_Sam 3644-Heather_Sam_Katie_Sam
3633-James.jpg 3634-Sam.jpg 3643-James_Heather_Sam_Sam.jpg 3644-Heather_Sam_Katie_Sam.jpg
3646-Heather_Sam_Katie_Sam 3647-yq 3648-yq 3649-Sarah
3646-Heather_Sam_Katie_Sam.jpg 3647-yq.jpg 3648-yq.jpg 3649-Sarah.jpg
3650-Sarah 3651-Sam 3652-yq 3653-yq
3650-Sarah.jpg 3651-Sam.jpg 3652-yq.jpg 3653-yq.jpg
3654-Heather_Sam_Katie_Sam 3656-Sam_Katie_Sam 3661-Sam_Sam_Katie 3662-JD
3654-Heather_Sam_Katie_Sam.jpg 3656-Sam_Katie_Sam.jpg 3661-Sam_Sam_Katie.jpg 3662-JD.jpg
3663-James 3664-JD 3665-yq 3666-Sam_Katie_Sam
3663-James.jpg 3664-JD.jpg 3665-yq.jpg 3666-Sam_Katie_Sam.jpg
3667-Sam 3668-James 3669-JD 3670-Sam
3667-Sam.jpg 3668-James.jpg 3669-JD.jpg 3670-Sam.jpg
3672-Katie_Sam_Sam_JD 3673-Katie_Sam_Sam_JD 3674-Katie_Sam 3675-SEEK
3672-Katie_Sam_Sam_JD.jpg 3673-Katie_Sam_Sam_JD.jpg 3674-Katie_Sam.jpg 3675-SEEK.jpg
3676-SEEK 3677-Katie_Sam    
3676-SEEK.jpg 3677-Katie_Sam.jpg